janotka.cz

Parametry

Parametry – konstanty – podpora češtiny – speciál

Parametry – Konstanty

 

Při instalaci programů je nutno provést nastavení některých parametrů přes volbu z hlavního menu. Těmito parametry se rozumí název, IČ, DIČ, bankovní spojení, adresa uživatele, měsíc zpracování, aktuální rok, adresáře, způsob vytváření záložních kopií apod.

Nastavení provede dodavatel při instalaci systému. Uživatel pak má možnost některé parametry měnit sám. Modifikace parametrů se provede volbou Parametry – Konstanty.

Při vyvolání programu se objeví na displeji formulář 1 (obr.1), pomocí kterého zadáváme základní údaje. Stlačením klávesy PageDn se přepínáme na formulář 2 (obr.3), kde údaje pokračují. Stlačením klávesy F2 se uloží nové hodnoty, stlačením Esc se hodnoty nezmění. Pomocí klávesy F7 otevřeme formulář 3, který nám umožní zadat daňové sazby a způsob výpočtu DPH (obr.4).


Obr.1 Formulář 1

Měsíc zpracování: číslo aktuálního měsíce, ve kterém provádíme zpracování. Je neustále zobrazeno na obrazovce v hlavním menu. Při přechodu na nový měsíc je nutno nejprve změnit číslo měsíce zde! Nastavení správného měsíce je důležité z hlediska správného zaúčtování dokladů a aktualizace obratů příslušného měsíce. S tímto měsícem je při pořizování dat kontrolováno datum zápisu dokladů.

Pokud provádí uživatel zpracování dokladů “zpětně”, musí vždy nastavit správný měsíc.

Rok zpracování: aktuální rok zpracování – zadává se na čtyři místa. Od toho je odvozeno i používání “plného datumu” ve všech datumových položkách a operacích s datumy.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE – formulář 1

IČ: identifikační číslo Vaší firmy.

DIČ: daňové identifikační číslo. Vyplňují registrovaní plátci daně z přidané hodnoty. Pokud

toto číslo není vyplněno, předpokládá se, že uživatel není plátcem DPH a veškeré operace s DPH jsou zablokovány!!!

Banka: název Vašeho peněžního ústavu – pro hlavní (nejfrekventovanější účet)

Účet: číslo bankovního spojení včetně kódu banky za lomítkem (hlavní účet). Toto číslo je

prioritně přenášeno na příkazy k úhradě. Pokud chceme komunikovat s bankou pomocí elektronického (internetového) bankovnictví, stiskneme u čísla účtu klávesu F3 a otevře se tabulka dle obr.2, do které můžeme nadefinovat jeden nebo více bankovních účtů a to z jedné nebo více bank. Pokud do kolonky HomeBanking zadáme A, bude tento účet zařazen do menu a budou u něj zpřístupněny funkce pro stahování výpisů a odesílání příkazů. Nastavení musí samozřejmě proběhnout i u vlastního bankovního software, kde do definic pro export a import zadáváme formát KM (kompatibilní média) nebo formát ABO.


Obr.2 Tabulka pro HomeBanking

Střediska (A/N): tento parametr určuje, zda budeme v systému pracovat se středisky (nastavení A), nebo ne (nastavení N). Pokud nastavíme N, bude tato položka ve všech vstupních formulářích automaticky přeskakována (to vede k rychlejšímu vstupu dat).

Zakázky (A/N): tento parametr určuje, zda budeme v systému pracovat se zakázkami (nastavení A), nebo ne (nastavení N). Pokud nastavíme N, bude tato položka ve všech vstupních formulářích ignorována.

Kontrola korunou: – pokud nastavíme parametr na A, budeme moci při pořizován dokladů

v pokladně popř. na přijatých fakturách zadávat prodejní cenu. Tuto metodu lze použít jako náhražku k přesnému vedení skladu.

Zápis v OR – zde se uvede text o zápisu firmy v obchodním rejstříku tak, jak jej chceme

uvádět na fakturách vydaných v pomocném deníku vydaných faktur.

Upozornění

Údaje název, adresa, pošta, PSČ nastavuje dodavatel programu při implementaci nebo na distribučních disketách. Běžně není možno tyto údaje měnit. Pokud dojde ke změně názvu firmy nebo adresy, nakopírujte na disketu soubor PARAM.KST (adresář \UCTO\DATA\) a zašlete autorovi programu (adresa na konci dokumentace), který provede změnu názvu a pošle Vám disketu zpět.

PARAMETRY DAŇOVYCH DOKLADU – formulář 1

Druh dod.,Konst.sym.,Splatnost: konstanty, které se automaticky přenášejí do vydaných

a přijatých faktur.

účty DPH na vstupu: hodnoty účtů, na které se provede automatické rozúčtování daně

z přidané hodnoty u přijatých faktur a výdajových pokladních dokladů.

účty DPH na výstupu: hodnoty účtů, na které se provede automatické rozúčtování daně

z přidané hodnoty u vydaných faktur a pokladních dokladů příjmových.

Texty pro rozúčtování faktur:  texty, které se objeví v automatickém rozúčtování faktur.

AUTOMATICKÁ NABÍDKA ÚČTŮ – formulář 2

Bankovní deník: číslo účtu z účtového rozvrhu, které se automaticky vypíše v bankovním

deníku při vkládání záznamů do deníku včetně výpisu starého zůstatku. V případě společné-ho bankovního deníku číslo nejfrekventovanější analytiky. Pokud do tohoto parametru zadáme 999999, objeví se v hlavním menu nabídka bankovních deníků dle jednotlivých analytik.

Pokladní deník: číslo účtu z účtového rozvrhu, které se automaticky vypíše v pokladním de-

níku při vkládání záznamů do deníku včetně výpisu starého zůstatku. V případě společného pokladního deníku číslo nejfrekventovanější analytiky. Pokud do tohoto parametru zadáme 999999, objeví se v hlavním menu nabídka pokladních deníků dle jednotlivých analytik (pro každou analytiku zvláštní deník).

Zkr.(A/N/S): umožnění jednostranného zápisu v pokladním deníku v případě A, kombinovaně v případě S a oboustranně v případě N. Toto nastavení doporučuji měnit až po určité zkušenosti s programem nebo po konzultaci s naší firmou (jinak používat N).


Obr. 3 – Formulář 2

POMOCNÉ PARAMETRY – formulář 2

Zaúčtování dle vybraného měsíce: pokud nastavíte parametr na A, budete při každém zaúčtování dotázáni na měsíc zaúčtování. Tím můžete dosáhnout toho, že např. do pokladního deníku už nahrajete doklady z následujícího měsíce, ale zaúčtujete jen doklady měsíce předchozího.

Okamžité párování: parametr může být nastaven na N, A, B s tímto významem:

N-párování faktur bude probíhat až po zaúčtování pokladních nebo bankovních dokladů,

A-párování se provádí přímo při zápisu do pokladny nebo banky tak, že najdete variabilní symbol (pomocí F3 nebo F4) popř. jej zadáte přímo a budete dotázáni, zda se má úhrada zapsat okamžitě na fakturu aniž byste museli čekat na zaúčtování,

B-provede se okamžité párování jako u parametru A, ale program se Vás nebude ptát, zda to chcete provést.

Upozornění na nezaúčtované dávky: při nahrání dokladů do specializovaných deníků vznikají dávky k zaúčtování. Na přítomnost těchto dávek můžeme být upozorněni při ukončení nebo nastartování programu – viz. nastavení parametrů.

Kontrola souvztažností: při nahrávání dokladů se mohou (A) nebo nemusí (N) kontrolovat souvztažnosti účtů na straně MD a DAL (dle číselníku souvztažností).

Počet řádků při tisku: veškeré výstupy na tiskárnu jsou stránkovány tak, aby se před zlomem papíru odjelo na novou stránku, vypsala se hlavička sestavy a pokračoval tisk. Jelikož existují tabelační papíry s různou délkou stránky, je možno touto hodnotou zadat, kolik řádků se vejde na stránku. U nejrozšířenějšího perforovaného papíru u nás (délka stránky 12”) se používá hodnota 64. U volných listů A4 nastavte na 59.

Zablokování otevření účetních knih: tento parametr nám může znemožnit (A) znovu-otevření účetních knih. Toto otevření je v průběhu roku nebezpečné, neboť by vynulovalo všechny deníky. Je proto vhodné nastavit parametr na N na začátku období, provést funkci otevření účetních knih a parametr nastavit na A – tj. otevření je zablokováno.

Vstup zůstatků: při nastavení parametru na A je vstup počátečních zůstatků povolen, při nastavení na N je zakázán. Po otevření účetních knih nahrajeme obvykle počáteční zůstatky a parametr pak nastavíme na N, abychom zamezili případnému přepsání těchto počátečních zůstatků.

Zvuková signalizace: tento parametr zabezpečuje doprovodnou zvukovou signalizaci při dotazech, výzvách nebo chybových hlášeních (při hodnotě A). Pokud zadáme N, bude tato zvuková signalizace vypnuta a uživatel je dotazován nebo upozorňován na chyby pouze prostřednictvím výpisu dotazu či chybové zprávy ve spodním řádku obrazovky.

Formát tiskárny A: v tomto parametru nastavíme formát naší tiskárny nebo formát papíru, které používáme (pokud máme např. tiskárnu formátu A3, ale používáme papír šířky 25 cm, pak nastavíme formát na A4). Parametr nám zajistí, že při snaze vytisknout nějakou sestavu, která svou šířkou přesahuje formát tiskárny nebo papíru, automaticky nastaví potřebný typ zhuštění písma.

Rozsah položek v mld Kč: pokud zadáme A, předpokládá se, že některé položky mohou nabýt až miliardových rozsahů a tomu jsou přizpůsobeny jak vstupní formuláře, tak i výstupní sestavy.

Laserová, inkoust. tiskárna: pokud zadáme A, jsou veškeré tisky uváděny řídícími znaky pro laserové nebo inkoustové tiskárny – jsou použity řídící znaky PCL (standart HP). Pokud je uvedeno N, předpokládá se tisk na tiskárnách se standardem EPSON (jehličkové tiskárny).

Způsob zaúčtování (D/H/U): hodnota D je prvotní nastavení a způsobuje, že zaúčtování se provádí po dávkách a to tehdy, až jej spustíme (tak, jak jste byli zvyklí doposud). Hodnotu H nastavíme tehdy, pokud chceme, aby se zaúčtování provádělo automaticky okamžitě (HNED) po zápisu nového nebo opraveného záznamu do deníku. Hodnotu U nastavíme tehdy, pokud chceme, aby se zaúčtování dokladů provádělo automaticky ihned po ukončení práce v daném deníku.

Multi: tento parametr udává cestu k záložnímu adresáři pro multiverzi (pro více firem). Umožňuje využít nové funkce v menu pro multiverzi, kde lze spustit zálohu dat všech firem současně. Pokud nebude tento parametr uveden, bude při spuštění zálohy navržena záloha do C:\UCTO_ZAL. Lze zde definovat i záložní adresář, který bude umístěn na jiném počítači, který je k našemu PC připojen v síti.

Výstupní zařízení: tento parametr má význam hlavně při provozu v sítích pod WINDOWS, kdy je jedna tiskárna sdílena více počítači. Pak na počítači, ke kterému je tiskárna připojena přímo necháme nastavení na LPT1, ale u počítače, který nemá tiskárnu připojenou přímo, ale tiskne “přes síť”, nastavíme tento parametr na LPT2 popř. LPT3. Samozřejmě, že musíme také nastavit příslušné vlastnosti tiskárny ve WINDOWS (zachytávání zásuvky…). Toto však neplatí v případě, že tiskneme ze dvou počítačů na jednu tiskárnu a přepínání tisků řídíme buď mechanickým nebo elektronickým přepínačem – v tom případě zůstává všude parametr nastaven na LPT1. Další možností je nastavit parametr na hodnotu MRP – v tom případě by se předpokládalo, že tisky provádíme pomocí tiskového manažeru MRP ze Slušovic, který dokáže modifikovat veškeré tisky na libovolné tiskárny (i u těch, které nepracují pod WINDOWS z DOS-ovských programů).

Dávka faktur z výroby: jméno adresáře, odkud se přebírají vydané faktury ze systému Výroba-expedice, popř. z jiných fakturačních programů či systémů, se kterými je účetnictví propojeno. Zde může být zadáno i jméno diskety (včetně adresáře), pokud jsou faktury vystavovány na jiném počítači a do účetnictví se přenesou na tomto médiu.

Číselníky, COMMAND, data: zde jsou zadány adresáře pro umístění uvedených objektů na disku. Tyto hodnoty jsou blokovány a uživatel by jejich hodnotu neměl měnit. Používají se při nestandardních instalacích a modifikuje je jen dodavatel programu dle své potřeby.

Záložní kopie: zde se uvádí označení disketové jednotky, kterou budeme používat pro vytváření záložních kopií. Pokud máte počítač jen s jednou disketovou jednotkou, uvede se zde A:\

Poznámka: Místo označení diskové jednotky je zde možno uvést i cestu k adresáři, do kterého se pak budou záložní data ukládat.

Adresář pro sklad: v tomto parametru je nastavena cesta k modulu FSKLAD, konkrétně ke spouštěcí dávce FSKLAD.BAT.

Adresář pro WINDOWS: zde se uvede cesta k adresáři WINDOWS. Tento parametr má význam pro spuštění Windowsovských aplikací – např. Windowsovské kalkulačky.

Adresář pro majetek: pokud máte nainstalován program Evidence majetku, zadejte zde cestu k adresáři HIM. Evidence majetku je pak spustitelná přímo z hlavního menu progra-mu účetnictví.

Nadpis menu: nadpis hlavního menu. Např. ÚČTO – 2003

Heslo: pokud zde není uvedeno nic, nebude řídící program po svém spuštění vyžadovat zadání hesla. Pokud zde ovšem uvedeme nějaký textový řetězec a uložíme parametry s tímto nastavením, bude se nás program při dalším spuštění již ptát na heslo. Je proto nutné si toto heslo pamatovat!!! Pokud už máme program spuštěný, můžeme heslo změnit nebo vymazat. Při zadávání hesla se toto nezobrazuje na displeji (místo zadávaných znaků se z důvodu utajení zobrazují *). Další hesla a uživatelská práva se nastavují ve fci Správa systému – Přístupová práva.

Poznámka: Někdy se stává, že uživatel zadává správné heslo a program signalizuje, že heslo je zadáno špatně. V tom případě se nejprve podívejte, zda nemáte stisknutou klávesu

Caps Lock a namísto malých písmen nezadáváte velká a naopak.


Obr. 4 – PARAMETRY PRO VÝPOČET DAŇOVÉHO DOKLADU – formulář 3

Sazby daně v %: : zde zadáváme procentuální sazby DPH, které se přebírají do všech

programů, kde se s DPH pracuje.

Zaokrouhlování: parametry určují počet míst, na která se zaokrouhluje základ, vypočtená

daň i celková částka za doklad a způsob zaokrouhlování – viz. obr.4.

 

Parametry – Podpora češtiny

 

Programy dokáží pracovat v českém prostředí (a to jak v kódu Kamenických, tak v kódu LatinII) nebo v prostředí bez háčků a čárek. Všechny texty programu jsou transformovány dle momentálního nastavení. Toto se však netýká datových souborů – data zapsaná v jedné češtině se po přepnutí do jiné češtiny nezobrazují správně. Proto je důležité se již při instalaci programu rozhodnout, jakou češtinu budeme používat. V současné době se doporučuje používat češtinu LATIN II, která je přímo podporována ze systému (MS DOS od verze 5.0 a WINDOWS). Instalace ze systému předpokládá zadání příslušných příkazů do souborů CONFIG.SYS a AUTOEXEC.BAT (toto platí pro instalaci a spouštění pod systémem MS-DOS). Pod Windows 95,98,NT (při provozu v okně) toto není nutné.

V CONFIG. SYS uvedeme příkazy:

COUNTRY=042,852,C:\WINDOWS\COMMAND\COUNTRY.SYS

DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\COMMAND\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)

V AUTOEXEC.BAT zadáme příkazy:

MODE CON CODEPAGE PREPARE=((852) C:\WINDOWS\COMMAND\EGA.CPI)

MODE CON CODEPAGE SELECT=852

LH KEYB CZ,,C:\WINDOWS\COMMAND\KEYBRD2.SYS

Takto zajistíme spuštění českého prostředí Latin II automaticky po nastartování počítače.

Pokud bychom chtěli používat češtinu “Kamenických”, museli bychom zajistit spuštění příslušného ovladače (VGACS, KEYBCS a pod.).

Při výstupech na tiskárnu musí být zajištěna instalace češtiny i na konkrétní typ tiskárny.

Poznámka:

Pokud jsme data pořizovali v češtině “Kamenických” a chceme přejít na LatinII, je nutno nejprve nechat nastavení parametru pro podporu češtiny na K a ve správě systému spustit funkci Konverze češtiny do Latin2. Tím dojde k transformaci dat i číselníků do češtiny Latin II. Pak můžeme nastavit parametr na L a zavést příslušné české prostředí ze systému. Pozor při propojení se systémem VÝROBA a EXPEDICE, popř. jinými moduly, kde je třeba zajistit shodné jazykové prostředí.

 

Parametry – Speciál

 

V těchto parametrech můžeme nastavit “volání” některých jiných programů popř. DOSovských příkazů. Takto navolené programy pak můžeme spouštět ve funkci Správa systému – Speciál bez toho, aniž bychom ukončili program Podvojné účetnictví. Po vyvolání zvoleného programu popř. příkazu pracujeme s tímto programem (příkazem) a po jeho skončení se automaticky vracíme do systému Podvojného účetnictví. Nastavení volání programu popř. příkazu předpokládá určité základní znalosti operačního systému MS-DOS (např. syntaxe příkazu popř. nastavení cesty k programu apod.). Tato funkce je limitována tím, že název programu, který je volán, může mít max. 8 znaků před příponou.