janotka.cz

instalace

Instalace pod systémem WINDOWS

 

Vlastní instalaci je možno provést přes ÿ Start – Spustit… , kde do příkazového řádku v okénku nastavíme SETUP z disku, který je přidělen instalačnímu médiu a odklepneme tlačítko OK. Jinak lze provést instalaci i přes Průzkumníka popř. Tento počítač (spuštěním SETUPu).

Po instalaci se automaticky vytvoří na ploše ikona pro spuštění programu v aktuálním roce. Pokud chcete vytvořit ikonu – zástupce – pro předchozí rok, stiskneme pravé tlačítko myši, objeví se nabídka, ze které vybereme Nový objekt – zástupce a pak pomocí Procházej najdeme soubor UCET0x.BAT, kde x je číslo roku.

Po zavedení ikony zkontrolujeme popř. nastavíme vlastnosti objektu tak, že ukážeme myší na ikonu a stiskneme pravé tlačítko myši. V menu zvolíme funkci vlastnosti a tam nastavíme následující parametry:

– při skončení zavřít – þ

– všechny typy pamětí nastavit raději na automatiku (pokud by byly problémy při běhu

programu je možno nastavit paměť EMS na žádná).

– nastavení obrazovky – buď celou obrazovku (pak program pojede v textovém režimu

jako pod DOSem) nebo OKNO a pak program pojede v grafickém režimu (zde je nutno

v závislosti na rozměrech pracovní plochy a barevné paletě eventuálně zvolit vhodný

typ písma). Přepínání z okna na celou obrazovku a naopak je možné stiskem klávesy

Alt(levý)+Enter.

 

Optimalizace systému

 

Pro správný chod programu je třeba správně nastavit systém a zajistit tak dostatečnou operační paměť v základní části operační paměti. K tomu slouží nastavení souborů AUTOEXEC.BAT a CONFIG.SYS. Tučně jsou zobrazeny příkazy, které mají vliv na velikost operační paměti, kurzívou jsou označeny příkazy, které mají vliv na nastavení českého prostředí (LATIN II).

Soubor AUTOEXEC:BAT:

MODE CON CODEPAGE PREPARE=((852) C:\WINDOWS\COMMAND\EGA.CPI)

MODE CON CODEPAGE SELECT=852

LH KEYB CZ,,C:\WINDOWS\COMMAND\KEYBRD2.SYS

Soubor CONFIG.SYS

COUNTRY=042,852,C:\WINDOWS\COMMAND\COUNTRY.SYS

DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS

DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM

FILES=40

DOS=HIGH,UMB

DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\COMMAND\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)

Pokud ale používáte systém WINDOWS2000, XP, je nutné parametr FILES nastavit v sou-boru CONFIG.NT v adresáři WinNT\SYSTEM32. U tohoto systému je pak ještě nutné pře-kopírovat soubor COMMAND.COM z adresáře WinNT\SYSTEM32 do C:.

 

Spuštění programu

 

Řídící program se spouští z adresáře \UCTO příkazovým souborem UCETxx.BAT. Program lze spouštět s těmito parametry:

V – (pro uživatele programu Výroba a Expedice automaticky nastaven v souboru Ucet.bat) způsobí zařazení funkcí Převod faktur z programu VYRAEX a protokol o převodu do menu programu.

F – pro uživatele programu Fakturace-sklad – způsobí zařazení funkcí Převod faktur z fakturace a Protokol o převodu faktur z fakturačního programu a možnost přímého spouštění programu FSKLAD.

P – parametr pro uživatele z organizací nepodnikatelského charakteru (politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace od roku 1993).

X – tento parametr umožní spustit program bez úvodní grafické obrazovky a tedy bez zadání hesla. Slouží pro rychlejší spouštění při opakovaném vyvolání programu. Tento parametr se používá i při spouštění programu pod Windows NT, 2000 a XP, kde by úvodní grafická obrazovka způsobila nefunkčnost českého prostředí

N – umožňuje nahrát faktury do deníků bez zaúčtování (účetnictví vedeme na počítači např. až od 2.pololetí a potřebujeme vzhledem ke sledování úhrad a neúhrad nahrát faktury z 1.pololetí).

Pokud bychom provedli převod faktur ze systému Výroba, parametr by opět způsobil to, že se faktury nahrají do deníku, ale nevznikne požadavek na jejich zaúčtování.

M – tento parametr slouží k automatickému zaúčtování mezd ze mzdového programu. Před jeho použitím by bylo nutno nadefinovat příslušný výstup z konkrétního mzdového programu.

E – V řídícím menu programu se zpřístupní volba Evidence majetku a zaúčtování odpisů.

Parametry lze kombinovat a při jednom spuštění lze zadat více parametrů, které si však neodporují. Pokud chceme program spouštět trvale s určitým parametrem, zavedeme tento parametr do dávky UCET03.BAT na konec příkazového řádku pro volání programu UCTO. Tento příkazový řádek pak může vypadat např. takto:

\UCTO\PROG\UCTO V M %1 %2.

Tento příkaz znamená, že po spuštění bude účetnictví napojeno na systém Výroba a expedice a bude umožněno propojení se mzdovým programem. Z příkladu je patrné, že jednotlivé parametry jsou odděleny mezerou. Parametry %1 a %2 slouží pro zadání tzv. přechodných parametrů, které se zadají při spuštění dávky UCET03.BAT.

Spuštění dávky pak vypadá např. tak, že zadáme příkaz: UCET03 X N

Tento příkaz zabezpečí spuštění programu s trvalými parametry nastavenými v dávce UCET03.BAT včetně doplňkových přechodných parametrů X a N uvedených při vyvolání dávky UCET03.BAT, které se dosadí na místo %1 a %2.

Řídící program

Řídící program se na displeji prezentuje ve formě nabídkového menu. Základní menu se nachází v levé části obrazovky a má zvýrazněná písmenka v řádku nabídky . Pokud byl na konci řádku nabídky znak 4 , bude se po stlačení klávesy Enter volba dále větvit a zobrazí se další nabídka submenu. Pokud ne, spustí se příslušná část programu. Ze submenu se vracíme do předchozí nabídky klávesou Esc (popř.stiskem pravého tl. myši). Ke každé volbě v menu i submenu se ve spodním řádku objevuje text, který blíže specifikuje vybranou funkci.

 

Zavedení programového vybavení

 

Zavedení programového vybavení u konkrétního uživatele (tzv. implementace) spočívá v:

instalaci programů,

nastavení parametrů počítače nebo sítě,

– seznámení se systémem a dokumentací,

– odzkoušení funkce všech programů na cvičných datech,

– zaškolení obsluhy počítače,

– naplnění číselníků vlastními daty,

– provedení zkušebního provozu.

Tuto fázi může uživatel, který již má předchozí zkušenosti s výpočetní technikou a programovým vybavením zvládnout sám. Věnujte pozornost studiu dokumentace a raději si několikrát vše přečtěte, než začnete zkoušet konkrétní věc “na ostro”. Není ovšem nutno mít obavy z toho, že by se “něco pokazilo”. Pokud by z jakýchkoliv důvodů došlo k narušení programů, je možno provést znovu instalaci z instalačního média.

Upozornění

Pokud by se prováděla znovu instalace programů z instalačního média a měli bychom již v počítači vlastní data, tj. např. naplněné číselníky, je nutné si přes volbu Správa systému – Záložní kopie-Vytvoření záložní kopie napřed udělat na prázdnou disketu kopie příslušných souborů. Je to z toho důvodu, že při reinstalaci by se některé datové soubory mohly přepsat prázdnými soubory z distribuční diskety. Po skončení instalace je možno data z diskety obnovit přes volbu Správa systému – Obnova souborů

Při zavádění systému je nutno zadat nastavení určitých konstantních hodnot, kterým říkáme parametry systému. Tyto parametry umožní, že se systém v určité fázi může chovat variabilně. Volba dané varianty je zcela na vůli uživatele. V rámci zavádění a zkušebního provozu je vhodné všechny varianty odzkoušet a nastavit dle Vašich potřeb. Pak už je dobré s nastavením nehýbat a nechat tyto hodnoty jako stálé (konstantní) nastavení.