janotka.cz

Banka

Bankovní deník

V závislosti na nastavení parametrů pro automatickou nabídku účtů pro bankovní deník je v menu nabízen buď jeden bankovní deník nebo je menu rozvětveno dle jednotlivých analytických účtů a pro každý účet je veden samostatný deník (parametr= 999999). Tento deník (deníky) slouží k vedení účtů v tuzemské měně.

V bankovním deníku provádíme veškeré operace vztahující se k bankovním dokladům

příslušného bankovního účtu. Vedle klasických účtů se zde vedou i dlouhodobé nebo krátkodobé úvěry.

Po spuštění funkce se objeví vstupní formulář (viz obr.15).

 


Obr.15 Bankovní deník

 

Pokud vybereme funkci Přidej, provádíme nahrávání bankovních dokladů do deníku. Automaticky je nabídnuto číslo záznamu v deníku. Po zadání čísel výpisu a pořadového čísla musíme vyplnit číslo účtu v účtovém rozvrhu vztahující s k danému běžnému účtu (opět možno vybrat z nabídky pomocí klávesy F3). Toto číslo může být též nabídnuto automaticky, pokud jsme jej zadali ve funkci Parametry – konstanty. Poté se automaticky vypíše číslo BÚ a starý zůstatek. Dle výpisu nahráváme údaje o datumu, celkový Debet (v absolutní hodnotě – tedy jako plusovou položku) a celkový Kredit. Počítač nám ihned předloží nový zůstatek a nyní můžeme provést rozpis jednotlivých bankovních operací dle výpisu. Je nutné vyplňovat uvedené variabilní symboly popř. čísla bankovních účtů dodavatelů a to z důvodu pozdějšího párování s fakturami.

Čísla účtů dodavatelů zapisujeme tak, jak bývá obvyklé na výpisech např. z Komerční banky, tj. mezi číslem účtu a číslem pobočky banky se nepíše – (pomlčka) a neuvádí se ani / (lomítko) a číslo za ním.

Položku Název operace můžeme vybrat pomocí klávesy F3 z číselníku souvztažností, takže vedle názvu operace se nám automaticky předepíší i čísla účtů na straně MD i Dal. Částky doplňujeme vždy bez znaménka (i minusové). DEBET či KREDIT je určen stranou, na kterou účtujeme.

Při zápisu do bankovního deníku je automaticky hlídán součet rozepsaných částek s údaji v záhlaví (celkový DEBET a KREDIT). Po nahrání výpisů vznikne opět dávka, která je nachystána k zaúčtování a párování s fakturami.

Funkce Najdi, Vypiš a Tiskni fungují jako u předchozích deníků.

Pozn.: Po zápisu řádku do rozpisu bankovního deníku je v případě zadání variabilního symbolu tento symbol zkontrolován v deníku přijatých nebo vydaných faktur dle toho, na jaké straně je bankovní účet zapsán. V případě, že chceme předejít možnosti nespárování, můžeme variabilní symbol příslušné faktury vyhledat (a to v okamžiku, kdy je kurzor nastaven na položce Variabilního symbolu) pomocí klávesy F3 (v deníku přijatých faktur) nebo F4 (v deníku vydaných faktur)

 

Devizový bankovní deník

V závislosti na nastavení parametrů pro automatickou nabídku účtů pro bankovní deník je v menu nabízen buď jeden bankovní deník nebo je menu rozvětveno dle jednotlivých analytických účtů a pro každý účet je veden samostatný deník (parametr= 999999). Deník (deníky) je určen pro vedení účtů v cizích měnách.

 


Obr. 16 Devizový bankovní deník

 

V bankovním deníku provádíme veškeré operace vztahující se k bankovním dokladům

příslušného bankovního účtu.

Po spuštění funkce se objeví vstupní formulář (viz obr.16). Od deníku pro korunové účty se tento deník liší tím, že položky: starý zůstatek, celkový DEBET, celkový KREDIT a nový zůstatek jednotlivých výpisů jsou evidovány jak v cizí měně, tak i v korunách. V záhlaví je dle analytiky uveden kód měny a z kursového lístku je nabídnut kurs a přepočítací množství. Přímo na výpisu můžeme kurs nastavit na požadovanou hodnotu. Jednotlivé položky výpisu pak uvádíme v cizí měně a dle nastaveného kursu jsou hodnoty automaticky přepočteny na KČ. Při úhradě faktury v cizí měně je po automatickém výběru faktury (F3 nebo F4) nabídnuto též dorovnání kursového rozdílu (pokud je kurs v okamžiku zápisu faktury jiný než v okamžiku úhrady) – viz řádek 4 na obr. 16. Tím dojde k úplnému spárování faktury v cizí měně.

 

Banka – doplňkové funkce

Zaúčtování dávky korunové banky: tuto funkci lze spustit po nahrání bankovních dokladů účtů vedených v korunách. V případě, že jsme ji nespustili, jsme na fakt, že v systému figuruje dávka nezaúčtovaných bankovních dokladů upozorněni při ukončení programu popř. při jeho novém spuštění. Při zaúčtování se promítnou doklady do centrálního deníku a aktualizují obraty na účtech. Zároveň se provádí párování s fakturami.

Zaúčtování dávky devizové banky: funkci lze spustit po nahrání bankovních dokladů účtů vedených v cizích měnách. Vše ostatní probíhá jako u korunových účtů a do účetního deníku a na obraty se částky zapisují v Kč.

Protokol o párování s vyd. fakturami: tisková sestava, ve které lze nalézt veškeré informace o tom, jak probíhalo párování bankovních výpisů s vydanými fakturami. Každý výpis (popř. dávka) začíná na další stránce protokolu.

Protokol o párování s přij. fakturami: tisková sestava, ve které lze nalézt veškeré informace o tom, jak probíhalo párování bankovních výpisů s přijatými fakturami. Každý výpis (popř. dávka) začíná na další stránce protokolu.

Kontrola zaúčtování banky: funkce prochází jednotlivé bankovní výpisy a kontroluje, zda

byly zaúčtovány. Při nalezení nezaúčtovaného výpisu je nabídnuto jeho zaúčtování.

 

Automatizovaný styk s bankou

V současné době je v programu možno využít i automatizovaného spojení s Komerční bankou, Českou spořitelnou, GE Bankou, Živnobankou nebo ČSOB. Po domluvě lze toto propojení provozovat i s jinou bankovní institucí. Toto propojení má význam u uživatelů s velkou frekvencí plateb přes běžný účet. U těchto klientů je samozřejmě vhodnější propojení po telefonní lince pomocí modemu než přenos dat na disketách.

Automatizovaný přenos výpisů: v této funkci se výpisy z účtu, které byly po telefonní lince nebo internetu “staženy” z banky, nahrávají do bankovního deníku. Před tímto automa-tizovaným nahráním se zadá pouze měsíc a den výpisu a ve filtru se napoprvé musí nastavit číslo účtu (ve formátu pro ABO), interní číslo klienta (dle smlouvy s bankou) a číslo analytického účtu. Výpis je pak přímo nahrán do bankovního deníku (vyhledá také příslušné variabilní symboly a platby k nim přiřadí). Po nahrání je nutno výpis zkontrolovat a doplnit eventuálně ty účty, které program nemohl sám přiřadit. Účty, které nemohly být automaticky doplněny, budou nahrazeny ???.

Příkazy k úhradě: v této funkci postupujeme obdobně jako při tvorbě papírových příkazů. Číslo bankovního účtu musíme napoprvé uvést do filtru ve formátu pro ABO, tj. ve formátu:

xxxxxx-xxxxxxxxxx Vytvořený příkaz pak za pomoci bankovního software načteme z před-definovaného adresáře, autorizujeme a odešleme přes modem do banky.

Pozn.:

Pro ilustraci uvádím postup pro zprovoznění automatizovaného styku s Komerční bankou (tento případ je nejfrekventovanější)

 1. V parametrech-konstantách v programu účetnictví zkontrolujeme, zda je uvedeno číslo účtu včetně přípony /0100. V položce číslo účtu v parametrech otevřeme pomocí F3 tabulku pro HomeBanking (Obr. 2) a do položky HomeBanking zadáme A.
 2. V systému KB – ProfiBanka nastavíme v Administraci v položce Export-Import adresář pro výpisy (tam se budou ukládat soubory s příponou .GPC – např. C:\UCTO\VYPISY) a nastavíme jméno výpisu – např. VYPIS. Zvolíme formát výpisu – v tomto případě KM (kompatibilní média, neboli formát ABO).
 3. V systému KB – ProfiBanka nastavíme v Administraci v položce Export-Import adresář pro příkazy (odtud se budou brát v účetnictví vytvořené příkazy s příponou .KPC – např. C:\UCTO\PRIKAZY). Zvolte formát příkazu – v tomto případě KM (kompatibilní média, neboli formát ABO).
 4. V systému KB – ProfiBanka nastavíme v Administraci podmínku, že se export bude ukládat do souboru jednoho dne.
 5. V systému KB – ProfiBanka v Hlavním Menu vybereme položku Přehledy-Výpisy, tam vybereme výpis příslušného dne a provedeme export – ten se uloží do přednastaveného adresáře, tedy např. C:\UCTO\VYPISY\VYPIS.GPC.
 6. Otevřeme vytvořený výpis VYPIS.GPC (C:\UCTO\VYPISY\VYPIS.GPC) na prohlížení
 7. NotePadu a opíšeme z prvního řádku, který začíná číslem 074 číslo, které začíná na pozici 4 a má délku 16 číslic – toto číslo je zakódované číslo Vašeho účtu
 8. V podvojném účetnictví najedeme na volbu BANKA, pak Automatizovaný převod výpisů z KB a tam se objeví tabulka, do které zadáme měsíc a den výpisu, zakódované číslo účtu – viz bod 6. (pouze poprvé), číslo analytiky a zkontrolujeme popř. upravíme cestu k adresáři pro výpisy a cestu k adresáři pro příkazy dle specifikace v bodě 2. a 3. Dále nastavíme číslo klienta ve formě nnnX (nyní může být libovolné, pouze pro KB Data povinné) . Příklad nastavení viz obr. 17
 9. Funkci spustíme pomocí F2 – výpis se zanese do bankovního deníku, dle VS se vyhledají příslušné faktury, doplní se účty. Na tento výpis pak v bance najeďeme a opravíme nebo doplníme účty (tam, kde jsou ???).
 10. Ve volbě BANKA, Příkazy k úhradě do KB, upravíme v parametrické tabulce číslo účtu do formátu 000000-1234567890 (formát musí být dodržen, kód banky se neuvádí).
 11. Vybereme faktury k úhradě a odešleme příkaz k vytvoření. Vznikne soubor DDMMnnn1.KPC v adresáři pro příkazy.
 12. Spustíme program ProfiBanka, načteme importní soubor pro příkaz (Import příkazů) a ten odešleme do banky

Příklad nastavení obr. 17