janotka.cz

Nápověda

 Nápověda – Úvod

 

Program pro vedení podvojného účetnictví na počítačích typu PC je koncipován v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. Je plně kompatibilní s operačním systémem MS-DOS, Windows 3xx,95,98,NT,2000 XP popř ME. Vzhledem ke zvolenému uživatelskému prostředí a dostatečné variabilnosti je systém vhodný pro nasazení v malých i větších firmách. Uživatel může pomocí jednoho systému vést účetnictví i pro více firem, sledovat náklady a výnosy na střediska popř. zakázky, rozšiřovat množinu analytických účtů, definovat souvztažnosti a množinu účetních případů, které se v podniku nejčastěji vyskytují a pod. Program je možné použít i pro účtování v občanských sdruženích nebo jiných nevýdělečných organizacích.

 

Účetní data jsou nahrávána do specializovaných deníků, ze kterých se po zaúčtování automaticky přenášejí do centrálního účetního deníku a zároveň aktualizují stavy na jednot-livých kontech. Při vkládání dat je uživateli nabízena celá řada pomocných funkcí, které značně zjednodušují a zpříjemňují tuto práci. Uživatel může čerpat z předdefinovaných souvztažností, může čerpat z předdefinovaných účetních případů, ve kterých je popsáno zaúčtování celých dokladů, popř. využívat nabídek doprovodných číselníků. Jednoduché je i evidování daňových dokladů, přičemž je vždy prováděn kontrolní přepočet daně. Program může provádět měsíční i roční závěrky s automatickou tvorbou dokladů pro uzavření popř. otevření účtů. Nedílnou součástí programu je i valutový pokladní deník a devizový bankovní deník, přičemž jednotlivé měny je možno dle analytických účtů vést v samostatných denících. V programu je možno též vystavovat odběratelské faktury ve vazbě na předdefinovaný ceník.

 

Ve výstupech – informacích lze tvořit všechny potřebné tiskové sestavy včetně předepsaných účetních výkazů popř. přiznání k DPH. Sestavy lze modifikovat zadáním různých výběrových kritérií a předvoleb. Veškeré tiskové sestavy je možno nejprve prohlížet na displeji, hledat v nich a vybírat a teprve pak je buď celé nebo jen určité části tisknout. Tiskové sestavy je také možné “natáhnout” do libovolného editoru a “zapracovat” je tak např. do výroční zprávy a pod.

 

K programu lze připojit další moduly, které spolu s ním vytvoří opravdový ekonomický

systém pro řízení firmy. Jedná se o moduly Fakturace a sklad, Výroba a expedice, Mzdy a Evidence majetku včetně modulu odpisů. Programové moduly jsou navzájem propojeny a jsou zajištěny přenosy dat i v případě, že se provozují izolovaně na různých počítačích.

Program je rovněž vybaven funkcemi, které zabezpečují zpracování elektronických výpisů a tvorbou příkazů pro automatizovaný převod do banky.